สหรัฐอเมริกาได้จัดตั้งสถานีวิทยุคลื่นสั้นดิจิตอลกำลังสูงแห่งใหม่ในจังหวัดอุดรธานีซึ่งจะคุกคามสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นอย่างร้ายแรง

เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่ American Broadcasting Council (BBG) ได้จัดตั้งสถานีถ่ายทอดค…

Read More