Seadrill Limited เริ่มโครงการซื้อหุ้นคืนตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้

แฮมิลตัน, เบอร์มิวดา, 12 ก.ย. 2566 – ตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการบริษัท Seadrill Limited (“Seadrill” หรือ “บริษัท”) (NYSE: SDRL) (OSE: SDRL) ได้อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนที่อนุญาตให้บริษัทซื้อหุ้นสามัญที่หมุนเวียนอยู่ของตนเองมูลค่าสูงสุดถึง 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องซื้อหุ้นคืนภายใต้โครงการนี้ โครงการไม่มีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด

เพื่อดําเนินการตามโครงการดังกล่าว Seadrill ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้จัดทําข้อตกลงกับ Arctic Securities AS และบริษัทย่อย Arctic Securities LLC (“Arctic”) เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทคืนในตลาดเปิดทั้งใน OSE และ NYSE ภายใต้ข้อตกลงนี้ Arctic จะตัดสินใจซื้อขายหุ้นโดยอิสระจาก Seadrill และไม่ได้รับอิทธิพลจาก Seadrill ภายใต้คําแนะนําที่ Seadrill ระบุไว้ในข้อตกลง

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับตลาดยุโรป บริษัทได้ให้ข้อมูลต่อไปนี้: (i) ภายใต้โครงการซื้อคืน เท่าที่อาจดําเนินการภายใต้ข้อตกลงกับ Arctic บริษัทอาจซื้อหุ้นสามัญของตนเองมูลค่าสูงสุด 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงระหว่าง 12 กันยายน 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567 (อยู่ภายใต้ข้อจํากัดสูงสุด 10 ล้านหุ้น) และ (ii) วัตถุประสงค์ของโครงการซื้อคืนคือการลดจํานวนหุ้นสามัญที่หมุนเวียนอยู่ของบริษัท และเพื่อให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะซื้อหุ้นคืนได้กี่หุ้น ถ้ามี ภายใต้ข้อตกลงกับ Arctic หรือกําหนดเวลาของการซื้อคืนหรือราคาที่จะจ่ายสําหรับหุ้นใดๆ ที่ซื้อคืนภายใต้ข้อตกลง

โครงการซื้อคืนจะเสร็จสิ้นตามข้อบังคับ (EU) 2016/1052

ข้อมูลนี้อยู่ภายใต้ข้อกําหนดการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรา 5-12 ของพระราชบัญญัติการซื้อขายหลักทรัพย์นอร์เวย์ และมาตรา 5 ของข้อบังคับตลาดยุโรป

ข้อมูลติดต่อ

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม เยี่ยมชม www.seadrill.com
Lydia Brantley Mabry
ผู้อํานวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
T: +1 (832) 252-7064
E: lydia.mabry@seadrill.com

เกี่ยวกับ Seadrill Limited

Seadrill เป็นผู้รับเหมาขุดเจาะน้ํามันทะเลชั้นนํา ซึ่งใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสกัดทรัพยากรน้ํามันและก๊าซสําหรับลูกค้าในสภาพแวดล้อมที่ยากลําบากและเอื้ออํานวยทั่วโลก Seadrill มีกองเรือขุดเจาะคุณภาพสูงใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ครอบคลุมทุกประเภทสินทรัพย์ ทําให้ลูกเรือที่มีประสบการณ์สามารถดําเนินการขุดเจาะได้ทั่วทุกภูมิภาค ตั้งแต่น้ําตื้นจนถึงน้ําลึกมาก

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้รวมถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของมาตรา 27A ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ ข้อความทั้งหมดนอกเหนือจากข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตที่รวมอยู่ในการสื่อสารนี้ รวมถึงข้อความเกี่ยวกับการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทคืนภายใต้โครงการซื้อคืนของบริษัท ข้อความเหล่านี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของแผนการ ความคาดหวัง การสมมติ และความเชื่อของฝ่ายบริหารในปัจจุบันเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่มีผลกระทบต่อบริษัท และดังนั้นจึงมีค