ผู้ถือหุ้น LIMINAL BIOSCIENCES เห็นชอบแผนการจัดระเบียบกับ STRUCTURED ALPHA LP

ลาวัล, QC และ เคมบริดจ์, อังกฤษ, 15 ก.ย. 2566 – Liminal BioSciences Inc. (NASDAQ: LMNL) (“Liminal BioSciences” หรือ “บริษัท”) ยินดีที่จะประกาศว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติแผนการจัดระเบียบภายใต้มาตรา 192 ของ พระราชบัญญัติบริษัทธุรกิจแคนาดา (“การจัดเรียง”) ตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่ง Structured Alpha LP (“SALP”) ซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจํากัดภายใต้การบริหารของหุ้นส่วนผู้จัดการทั่วไป Thomvest Asset Management Ltd. จะได้รับหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและชําระแล้วของ Liminal BioSciences ที่ SALP หรือบริษัทในเครือและพันธมิตรยังไม่ได้ถืออยู่ ในราคาหุ้นละ 8.50 ดอลลาร์สหรัฐ ชําระเป็นเงินสด (เรียกว่า “การจัดเรียง”) รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเรียงมีอธิบายไว้ในหนังสือชี้ชวนสําหรับการประชุม ลงวันที่ 16 ส.ค. 2566 (เรียกว่า “หนังสือชี้ชวน”) ที่ส่งไปยังผู้ถือหุ้น Liminal BioSciences เกี่ยวกับการจัดเรียง รวมถึงเอกสารเพิ่มเติมหนังสือชี้ชวน ลงวันที่ 12 ก.ย. 2566 โดยเอกสารทั้งสองฉบับสามารถดูได้จากโปรไฟล์บริษัทบน SEDAR+ ที่ www.sedarplus.ca และบน EDGAR ที่ www.sec.gov

ในการประชุมพิเศษของผู้ถือหุ้นบริษัทที่จัดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ (“การประชุม”) มติพิเศษเพื่ออนุมัติการจัดเรียงได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเสมือนจริงหรือโดยการมอบฉันทะประมาณ 98.82% ของคะแนนเสียง และโดยประมาณ 92.34% ของคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเสมือนจริงหรือโดยการมอบฉันทะ โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องถูกตัดออกเพื่อวัตถุประสงค์ในการอนุมัติ “ส่วนน้อย” ภายใต้ Multilateral Instrument 61-101 – การคุ้มครองผู้ถือหลักทรัพย์ส่วนน้อยในธุรกรรมพิเศษ ในบริบทของ “การรวมธุรกิจ” รวมถึงหุ้นที่ SALP และบริษัทในเครือและพันธมิตรมีอํานาจควบคุมหรือสั่งการ รายงานผลการลงคะแนนเสียงสําหรับการประชุมพิเศษจะถูกยื่นภายใต้โปรไฟล์บริษัทบน SEDAR+ ที่ www.sedarplus.ca และบน EDGAR ที่ www.sec.gov

การจัดเรียงยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขการปิดการทําธุรกรรมอื่นๆ ที่เป็นมาตรฐานในธุรกรรมประเภทนี้ รวมถึงการได้รับคําสั่งศาลสุดท้ายจากศาลฎีกาออนตาริโอ (ส่วนพาณิชย์) ที่อนุมัติการจัดเรียง (เรียกว่า “คําสั่งศาลสุดท้าย”) การพิจารณาคําสั่งศาลสุดท้ายกําหนดให้มีขึ้นในวันที่ 19 ก.ย. 2566 โดยสมมติว่าเงื่อนไขการปิดกิจการที่เหลือเป็นที่พอใจหรือยกเลิก การจัดเรียงคาดว่าจะปิดการทําธุรกรรมในช่วงปลายเดือน กันยายน 2566

เกี่ยวกับ Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences เป็นบริษัทพัฒนายาชีวภาพระยะการพัฒนา มุ่งเน้นการค้นพบและพัฒนาสารตัวนําขนาดเล็กที่โดดเด่นและแตกต่าง ซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นตัวรับคู่ควบกับโปรตีน G หรือ GPCR เส้นทาง Liminal BioSciences ออกแบบตัวนําทางยาขนาดเล็กที่เป็นสิทธิบัตรเอง โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนายาตัวนําชั้นนํา/ชั้นแรกในประเภทสําหรับรักษาโรคเมตาบอลิก โรคอักเสบ และโรคไฟโบรติกที่ยังขาดการรักษาที่เพียงพอ โดยใช้แพลตฟอร์มการค้นพบยาที่บูรณาการ ความเชี่