วิธีการที่ TIME และ Statista กําหนดบริษัทที่ดีที่สุดในโลกประจําปี 2023

ปีนี้ TIME เปิดตัวรายชื่อบริษัทที่ดีที่สุดในโลกของ TIME ครั้งแรก ร่วมกับ Statista ซึ่งเป็นผู้ให้บริการข้อมูลและการจัดอันดับตลาดและผู้บริโภคชั้นนําระดับนานาชาติ ผลการศึกษาเชิงปริมาณครั้งนี้ คือ 750 บริษัทที่กําลังสร้างเส้นทางไปสู่อนาคต ต่อไปนี้คือวิธีการเลือกผู้ชนะ

วิธีการ

โครงการวิจัย “World’s Best Companies 2023” เป็นการวิเคราะห์อย่างครอบคลุมที่ดําเนินการเพื่อระบุบริษัทที่มีผลการดําเนินงานดีที่สุดทั่วโลก การศึกษานี้อิงจากมิติหลัก 3 ประการ ได้แก่ ความพึงพอใจของพนักงาน การเติบโตของรายได้ และความยั่งยืน (ESG)

มิติแรก ความพึงพอใจของพนักงาน ประเมินโดยใช้ข้อมูลจากการสํารวจพนักงานทั่วโลก การสํารวจดําเนินการใน 58 ประเทศ ด้วยข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากผู้เข้าร่วมประมาณ 150,000 คน การประเมินครอบคลุมถึงคําแนะนําโดยตรงและโดยอ้อมของบริษัท รวมถึงการประเมินนายจ้างตามมิติภาพลักษณ์ บรรยากาศ สภาพการทํางาน เงินเดือน และความเท่าเทียม โดยพนักงานที่ผ่านการตรวจสอบ

มิติที่สอง การเติบโตของรายได้ ประเมินโดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลรายได้ของ Statista ซึ่งมีข้อมูลการเติบโตของบริษัทในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทต้องผ่านเกณฑ์บางประการเพื่อจะถูกพิจารณาในการประเมิน รวมถึงการสร้างรายได้อย่างน้อย 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2022 และแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้เชิงบวกจากปี 2020 ถึง 2022 ทั้งอัตราการเติบโตสัมพัทธ์และเชิงสัมบูรณ์ถูกนํามาพิจารณาในการประเมิน

มิติที่สาม ความยั่งยืน ประเมินจากข้อมูล ESG ตาม KPI มาตรฐานจากฐานข้อมูล ESG ของ Statista และการวิจัยข้อมูลเป้าหมาย เพื่อจัดทําดัชนี ESG ที่ครอบคลุม ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลายตัวถูกเก็บรวบรวม สําหรับการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงความเข้มข้นของการปล่อยคาร์บอนและอัตราการลดลง รวมทั้งการจัดอันดับ Carbon Disclosure Project (CDP) มิติทางสังคมประเมินสัดส่วนของผู้หญิงในคณะกรรมการ และการมีนโยบายสิทธิมนุษยชน มิติการกํากับดูแลประเมินว่าบริษัทมีรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่สอดคล้องกับแนวทางการรายงานโลก (GRI) และแนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือต่อต้านการทุจริต

เมื่อเก็บรวบรวมและประเมินข้อมูลแล้ว ข้อมูลจะถูกรวมและถ่วงน้ําหนักภายในโมเดลการให้คะแนน คะแนนของทั้งสามมิติจะถูกรวมในสัดส่วนเท่าๆ กันเพื่อสร้างคะแนนอันดับสุดท้ายสูงสุด 100 คะแนน บริษัทที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัลเป็นบริษัทที่ดีที่สุดในโลกประจําปี 2023 โดย TIME และ Statista